Notulen raad voor maatschappelijk welzijn van 23 06 2022

 

Aanwezig:

Marten De Jaeger, Voorzitter RMW;

Koenraad De Ceuninck, Voorzitter Vast Bureau;

Peter T. Van Hecke, Stefaan Standaert, Annelies Lammertyn, Nicole Maenhout, Danny Vannevel en Valerie Taeldeman, Leden vast bureau;

Anneke Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Bart Van Hulle, Wim Swyngedouw, Leandra Decuyper, Dino Lateste, Kiran Van Landschoot, Henk Deprest, Christine Verplaetse, Timothy De Groote, Jan De Metsenaere, Eva Willems, Hilde Versluys, Stefaan Heyndrikx, Cindy De Baets, Ineke Hebbrecht, Cedric De Smet en Evelien Van De Putte, Raadsleden;

Koen Cromheecke, Algemeen directeur wn..

 

Overzicht punten

 

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

1.   MEDEDELINGEN

 

/

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

2.   AKTENAME ONTSLAG RAADSLID GLENN LONGEVILLE EN AANSTELLING RAADSLID EVELIEN VAN DE PUTTE

 

Juridische gronden

        Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 68 §1 dat bepaalt dat ... de raad voor maatschappelijk welzijn uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat.

        De beslissing van de gemeenteraad van heden waarbij Evelien Van De Putte wordt aangesteld als gemeenteraadslid en waarbij de rangorde van de raadsleden opnieuw wordt vastgesteld.

 

Feiten

        De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit dezelfde leden als de gemeenteraad en bestaat uit personen van verschillend geslacht.

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van het ontslag als gemeenteraadslid van Glenn Longeville en van de van rechtswege en geldige aanstelling als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn van Evelien Van De Putte, in opvolging van ontslagnemend raadslid Glenn Longeville.

 

Artikel 2

De rangorde in de gemeenteraad geldt eveneens als rangorde in de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

3.   GOEDKEUREN NOTULEN EN AUDIOVISUELE LIVESTREAMOPNAME VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MEI 2022

 

Juridische gronden

        De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

        Artikel 28, §1 juncto artikel 74 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn openbaar zijn.

        Artikel 32 juncto artikel 74 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 dat bepaalt dat behalve in spoedeisende gevallen de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking worden gesteld van de raadsleden en dat het huishoudelijk reglement de wijze bepaalt waarop de notulen ter beschikking worden gesteld.

Dat verder bepaalt dat elk raadslid het recht heeft om tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast en dat ook nog verduidelijkt dat als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, de notulen als goedgekeurd beschouwd worden.

        Artikel 77 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017  waarin wordt bepaald dat de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd.

        Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 februari 2019 waarbij de raad beslist het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname.

 

Feiten

        De notulen werden ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de raadsleden.

        De audiovisuele opname werd gelivestreamd tijdens de zitting van 19 mei 2022 en bleef sindsdien gepubliceerd op de gemeentelijke website onder 'Vergaderingen OCMW-raad': zie https://web-maldegem.streamovations.be

        Er werden geen opmerkingen gemaakt.

 

Besluit

 

27 stemmen voor: Koenraad De Ceuninck, Marten De Jaeger, Peter T. Van Hecke, Stefaan Standaert, Nicole Maenhout, Annelies Lammertyn, Valerie Taeldeman, Anneke Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Bart Van Hulle, Wim Swyngedouw, Danny Vannevel, Leandra Decuyper, Dino Lateste, Kiran Van Landschoot, Henk Deprest, Christine Verplaetse, Timothy De Groote, Jan De Metsenaere, Eva Willems, Hilde Versluys, Stefaan Heyndrikx, Cindy De Baets, Ineke Hebbrecht, Cedric De Smet en Evelien Van De Putte

 

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en de audiovisuele livestreamopname van de zitting van de raad van 19 mei 2022 goed.

 

Artikel 2:

De voorzitter en de algemeen directeur worden gemandateerd om de notulen na deze goedkeuring te ondertekenen.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

4.   VASTSTELLEN JAARREKENING 2021 OCMW

 

Juridische gronden

        Artikel 28, § 1 van het decreet lokaal bestuur van 22 december waarin wordt bepaald dat over dit punt in openbare zitting wordt vergaderd.

        Het decreet lokaal bestuur van 22 december, artikel 41 §2 3° stellende dat de gemeenteraad de jaarrekening vaststelt en artikel 78 4° stellende dat de raad voor maatschappelijk welzijn de jaarrekening vaststelt.

        Het lokaal bestuur van 22 december, artikel 595 stelt dat de jaarrekening wordt vastgesteld door de gemeenteraad en deze van het OCMW door de raad voor Maatschappelijk Welzijn. Daarna keurt de gemeenteraad het deel van de jaarrekening zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Daardoor stelt de gemeenteraad de gezamenlijke jaarrekening van de gemeente en het OCMW definitief vast en kan de gemeente ze voor goedkeuring bezorgen aan de toezichthoudende overheid.

        Het decreet lokaal bestuur van 22 december, titel 4 hoofdstuk 1 afdeling 5 bepaalt de delen van de jaarrekening. De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft. 

        Het decreet lokaal bestuur van 22 december, artikel 262 stelt dat de toezichthoudende overheid de jaarrekening goedkeurt op voorwaarde dat:

1° aan de raadsleden in het beleidsrapport alle noodzakelijke informatie ter beschikking is gesteld om met kennis van zaken een beslissing te nemen;

2° de jaarrekening juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;

3° het beleidsrapport dat aan de raadsleden is bezorgd overeenstemt met de digitale rapportering die daarover aan de Vlaamse Regering is bezorgd met toepassing van artikel 250;

4° de algemene en de budgettaire boekhouding op elkaar aansluiten.

        Als de toezichthoudende overheid geen besluit heeft verzonden naar de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn binnen een termijn van honderdvijftig dagen wordt ze geacht de jaarrekening goed te keuren

        Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, inzonderheid hoofdstuk 4 betreffende de jaarrekening.

        Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

        Het raadsbesluit van  17 december 2020 betreffende de goedkeuring van het meerjarenplanaanpassingaanpaasing 2020-2025.

        Het collegebesluit van 14 april 2020  betreffende het vaststellen van de waarderingsregels.

 

Feiten

        De jaarrekening is geconsolideerd voor gemeente en OCMW. Er is één financieel evenwicht. Alleen het rapport J3 geeft de realisatie van de kredieten per entiteit weer. De vaststelling van de rapporten gebeurt door zowel de Gemeenteraad als de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, voor hun deel van de kredieten, en daarna keurt de Gemeenteraad ook nog eens het deel van het OCMW goed.

        De jaarrekening bestaat uit:

        de beleidsevaluatie van de jaarrekening die het beleid weergeeft dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gedurende het boekjaar hebben gevoerd en dat de beleidsdoelstellingen en de mate waarin waarin ze zijn bereikt evalueert.

        de financiële nota van de jaarrekening die de financiële gevolgen van het gevoerde beleid weergeeft.

        de toelichting van de jaarrekening bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van jaarrekening die relevant zijn voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze bevat minstens informatie over de schulden en de financiële risico's.

        De documentatie bij de jaarrekening bevat minstens

        het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven,

        een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;

        per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;

        een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;

        een overzicht van de personeelsinzet;

        een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

        overzicht van de investeringen

        rapportage van de financieel directeur inzake VISUM

        rapportage van de financieel directeur inzake debiteurenbeheer

        Het gecumuleerde budgettaire resultaat wordt vastgesteld op 12.545.474 euro.

        De autofinancieringsmarge bedraagt 2.289.163 euro.

 

Argumentatie

        De jaarrekening geeft een waar en getrouw beeld van de financiële toestand van de gemeente en het OCMW en de erin opgenomen opbrengsten, kosten, ontvangsten en uitgaven zijn wettelijk en regelmatig.

        De jaarrekening werd gecontroleerd door Q&A.

        De definitieve vaststelling van de jaarrekening door de gemeenteraad houdt van rechtswege kwijting in van het beheer van de algemeen directeur, de financieel directeur en van de door de  algemeen directeur aangestelde rekenplichtigen en de budgethouders, voorzover de ware toestand niet werd verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.

 

        De rekening 2021, opgemaakt volgens de regels van de Beleids- en BeheersCyclus (BBC2020), sluit het boekjaar af met een dubbel financieel evenwicht:

        een positief gecumuleerd resultaat van 12,5 miljoen euro;

        een positieve autofinancieringsmarge van 2,2 miljoen euro