Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen gemeenteraadsbesluiten van 30 09 2021

Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

1. TIJDELIJKE AFWEZIGHEID VAN DE VOORZITTER: AKTENAME EN WAARNEMING VAN HET VOORZITTERSCHAP DOOR EEN GEMEENTERAADSLID

 

De gemeenteraad neemt akte van de tijdelijke afwezigheid van voorzitter Peter Van Hecke (N-VA) van 29 september tot en met 5 oktober 2021.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door raadslid Wim Swyngedouw (Open Vld), zoals opgedragen door de voorzitter die afwezig is.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

2. OPHEFFING VAN DE BESLUITEN VAN DE BURGEMEESTER BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE VERGADERINGEN VAN DE BESTUURSORGANEN TIJDENS DE CORONACRISIS EN VASTSTELLEN VAN DE NIEUWE MAATREGELEN: BEKRACHTIGING BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 15 SEPTEMBER 2021

 

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 15 september 2021 betreffende de organisatie van de vergaderingen van de bestuursorganen tijdens de coronacrisis.

§ 1 - Zolang de regels van social distancing van belang blijven in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, worden de vergaderingen van de bestuursorganen van de gemeente en het OCMW georganiseerd met inachtname van de nodige maatregelen voor social distancing.

§ 2 - Teneinde de nodige maatregelen voor social distancing te kunnen garanderen, worden de vergaderingen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraadscommissie gehouden in de gemeentelijke zaal K-ba met een beperking van het publieksaantal tot maximum 30 personen.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

3. ONTSLAG GEMEENTERAADSLID GEERT DE ROO: AKTENAME

 

De gemeenteraad neemt akte van het ontslag als gemeenteraadslid van Geert De Roo.

Het ontslag als gemeenteraadslid houdt van rechtswege het ontslag als lid van raad van maatschappelijk welzijn in.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

4. AANWIJZING VAN EEN OPVOLGEND RAADSLID N.A.V. HET ONTSLAG VAN RAADSLID GEERT DE ROO: ONDERZOEK VAN DE GELOOFSBRIEVEN EN EEDAFLEGGING

 

De gemeenteraad stelt Hilde Versluys aan als titelvoerend lid van de gemeenteraad in opvolging van ontslagnemend raadslid Geert De Roo.

Ingevolge haar aanstelling als gemeenteraadslid wordt Hilde Versluys van rechtswege lid van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

5. ONTSLAG GEMEENTERAADSLID MARLEEN VAN DEN BUSSCHE: AKTENAME

 

De gemeenteraad neemt akte van het ontslag als gemeenteraadslid van Marleen Van den Bussche.

Het ontslag als gemeenteraadslid houdt van rechtswege het ontslag als lid van raad van maatschappelijk welzijn in.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

6. AANWIJZING VAN EEN OPVOLGEND RAADSLID N.A.V. HET ONTSLAG VAN RAADSLID MARLEEN VAN DEN BUSSCHE: ONDERZOEK VAN DE GELOOFSBRIEVEN EN EEDAFLEGGING

 

De gemeenteraad stelt Stefaan Heyndrikx aan als titelvoerend lid van de gemeenteraad in opvolging van ontslagnemend raadslid Marleen Van den Bussche.

Ingevolge zijn aanstelling als gemeenteraadslid wordt Stefaan Heyndrikx van rechtswege lid van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

7. MEDEDELINGEN

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

8. GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIO- OF AUDIOVISUELE OPNAME VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 24 JUNI 2021

 

De gemeenteraad keurt het de notulen en de audiovisuele opname van de gemeenteraadszitting van 24 juni 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

9. JAARRAPPORT ORGANISATIEBEHEERSING 2020 - AKTENAME

 

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarrapport organisatiebeheersing 2020.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

10. PERSONEEL VAN DE GEMEENTE EN HET OCMW - DEONTOLOGISCHE CODE - AANPASSING

 

De deontologische codes voor het OCMW- en gemeentepersoneel worden op elkaar afgestemd en als bijlage opgenomen in het arbeidsreglement.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

11. LOKALE POLITIE - VACANTVERKLARING 2 PLAATSEN INSPECTEUR INTERVENTIE

 

De gemeenteraad beslist om twee voltijdse statutaire betrekkingen van inspecteur medewerker interventie, van de lokale politie Maldegem, vacant te verklaren in het kader van de mobiliteit van de geïntegreerde politie conform de hierboven bepaalde modaliteiten.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

12. LOKALE POLITIE - VACANTVERKLARING MANDAAT KORPSCHEF CATEGORIE 1

 

De gemeenteraad beslist om  het mandaat van korpschef van de lokale politie Maldegem ( mandaat categorie 1)  vacant te verklaren volgens de specifieke procedure volgens de specifieke aanwijzingsprocedure van een mandaat  conform de hierboven bepaalde modaliteiten.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

13. GECOÖRDINEERD AANVULLEND REGLEMENT OP HET WEGVERKEER BETREFFENDE DE INVOER VAN PARKEERPLAATSEN VAN KORTE DUUR OP GEMEENTEWEGEN

 

De gemeenteraad keurt het gecoördineerd reglement houdende de invoer van parkeerplaatsen van korte duur op gemeentewegen goed.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

14. AANVULLEND REGLEMENT OP HET WEGVERKEER BETREFFENDE DE INVOER VAN SHOP&GO PARKEERPLAATSEN OP GEMEENTEWEGEN

 

De gemeenteraad keurt het reglement houdende de invoer van Shop&Go parkeerplaatsen op gemeentewegen goed.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

15. STRAATNAAMGEVING VERBINDING TUSSEN KERSELARE EN GENTWEG : DEFINITIEVE BESLISSING

 

Aan de naamloze straat gelegen tussen Kerselare en de Gentweg wordt definitief de straatnaam 'Molewegel' toegekend.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

16. SCHENKING GROND KERKHOF BREZENDEDREEF DONK

 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het voorstel van de kerkfabriek Sint Jozef tot kosteloze overname van het kadastraal perceel Maldegem, 3de afdeling, sectie H nr. 40 A, met een kadastrale oppervlakte van 2.719 m², en fungerend als kerkhof van de parochie Donk.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

17. PARKING BREZENDEDREEF THV KERK

 

De gemeenteraad stelt vast, overeenkomstig artikel 13 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 en op basis van de voorliggende stukken, dat de zone ingenomen door de parkeerplaatsen voor de kerk van Donk, aansluitend aan de Brezendedreef, de voorbije dertig jaar door het publiek werd gebruikt.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

18. PATRIMONIUM - AANKOOP WESTEINDESTRAAT 16 - AANKOOPBELOFTE - PRINCIPIËLE BESLISSING

 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de aankoop van de woning gelegen Westeindestraat 16, kadastraal gekend als Maldegem 2de afdeling, Sie D, nrs. 136v, 132v en 132a2 met een oppervlakte van 443 m², tegen een bedrag van € 259.500, zoals opgenomen in de desbetreffende aankoopbelofte afgesloten met de eigenaars op 27 augustus 2021.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

19. PATRIMONIUM - WESTEINDESTAAT 14 -  AANKOOP - PRINCIPIËLE BESLISSING

 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de aankoop van de woning gelegen Westeindestraat 14, kadastraal gekend als Maldegem 2de afdeling, Sie D, nr. 136w, met een oppervlakte van 468 m², tegen een bedrag van € 485.000, zoals opgenomen in de desbetreffende aankoopbelofte afgesloten met de eigenaars op 16 september 2021.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

20. SPAM 16 - OVEREENKOMSTEN GRONDINNAMES

 

De gemeenteraad keurt de overeenkomsten tot aankoop van grond en vestiging erfdienstbaarheidszone RWA goed voor de innames 006, 007, 034, 036 en 048, nodig voor de realisatie van het Spam 16 dossier rioleringswerken Vossenhol.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

21. SPAM 16 VOSSENHOL - GOEDKEURING AKTEN

 

De gemeenteraad keurt 6 akten tot aankoop van grond en vestiging erfdienstbaarheidszone en 2 akten pachtafstand goed, nodig voor de realisatie van het Spam 16 dossier rioleringswerken Vossenhol.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

22. SPAM 18 - VERBRANDEN BOS, KALLESTRAAT EN ZANDAKKERS -RIOLERINGSWERKEN RINGBAAN - DEFINITIEF BESLUIT ONTEIGENING

 

De gemeenteraad keurt het grondinnemingsplan MLD 3015 Zandakkers en Ringbaan, innemingen 70 t.e.m. 78 en 80 zoals opgemaakt door het BV Studiebureau Jonckheere, Koningin Astridlaan 134/5 te 8200 Brugge, met bijhorende projectnota en verslag van het openbaar onderzoek, definitief goed de te onteigenen onroerende goederen.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

23. SPAM 18 VERBRANDEN BOS - OVEREENKOMSTEN

 

De gemeenteraad keurt een overeenkomst inzake grondverwerving goed, nodig voor de realisatie van het Spam 18 dossier rioleringswerken Verbranden Bos, Kallestraat en Zandakkers

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

24. VERKOOP STUKJE WEG THV DE STATIONSSTRAAT

 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de verkoop van een perceeltje grond ter hoogte van Stationsstraat 90.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

25. KOSTELOZE OVERNAME WEG VERBRANDEN BOS 23

 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de kosteloze overname van de weg ter hoogte van Verbranden Bos 23, gelegen op het kadastraal perceel Maldegem, 5-de afdeling Adegem, sectie H nr 733/02/c/ex en aangegeven op het proces-verbaal van opmeting van cvba Assuplan dd. 14 oktober 2019.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

26. OVEREENKOMST LANDSGRENSOVERSCHRIJDENDE LOZINGEN

 

De gemeenteraad keurt de geactualiseerde overeenkomst goed ,voor de landsgrens overschrijdende DWA  (droogwederafvoer) - en hemelwater verwerking tussen de Fortuinstraat (België) _ Scheidingstraat (Eede - Nederland) en de Tol, zoals opgemaakt tussen Aquafin nv, het waterschap Scheldestromen, de gemeente Sluis en de gemeente Maldegem.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

27. OVERNAME BOMEN EN PLANTRECHT WALEWEG

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de kosteloze overname van de wassende bomen en het plantrecht langsheen de Waleweg ter hoogte van het perceel Maldegem, 1ste afdeling sectie B nr. 1714.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

28. PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN AQUAFLANDERS NAAR GEMEENTE MALDEGEM

 

De gemeenteraad keurt het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Aquaflanders naar de gemeente Maldegem goed.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

29. KUMA - SCHOOLJAAR 2021-2022 - STRUCTUUR - BIJKOMENDE NIET-GESUBSIDIEERDE UREN.

 

De gemeenteraad kent aan de gemeentelijke Kunstacademie voor de periode van 1 september 2021 tot 30 juni 2022 maximaal dertien bijkomende lestijden toe ten laste van de gemeente

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

30. VERVANGING LEDEN RAAD VAN BESTUUR AGB MALDEGEM

 

De gemeenteraad neemt akte van de benoeming als lid van de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem van Hilde Versluys en Stefaan Heyndrikx in opvolging van Geert De Roo en Marleen Van den Bussche.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

31. RETRIBUTIEVERORDENING OP HET PARKEREN IN EEN ZONE MET BEPERKTE PARKEERTIJD: WIJZIGING

 

Er wordt een gemeentelijke retributie gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg, waar een beperking inzake parkeerduur van toepassing is.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

32. WELZIJNSVERENIGING AUDIO - JAARREKENING 2020: KENNISNAME

 

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2020 van Welzijnsvereniging Audio en verleent hierover een positief advies.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

33. WELZIJNSVERENIGING AUDIO - TOETREDING VAN NIEUWE LEDEN: GOEDKEURING

 

De gemeenteraad keurt de toetreding tot de welzijnsvereniging Audio van gemeente Assenede en van het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk, goed.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

34. VRAGEN VAN RAADSLEDEN

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

BESLOTEN ZITTING

 

 

35. LOKALE POLITIE - UITBETALING RENTE ARBEIDSONGEVAL INSPECTEUR VAN POLITIE

 

De gemeenteraad neemt kennis van de besluiten van de gerechtelijk geneeskundige dienst omtrent het arbeidsongeval van 9 augustus 2018.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

BESLOTEN ZITTING

 

 

36. LOKALE POLITIE - CONSOLIDATIE ARBEIDSONGEVAL

 

De gemeenteraad neemt kennis van de besluiten van de gerechtelijk geneeskundige dienst omtrent het arbeidsongeval van 3 februari 2021.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

BESLOTEN ZITTING

 

 

37. LOKALE POLITIE - BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER - AKTENAME AANSTELLING DIENSTHOOFD DIENST STEUN

 

De gemeenteraad neemt akte van het besluit van de burgemeester van 12 juli 2021 betreffende de aanstelling van een medewerker calog niveau A in de politiezone van Maldegem met ingang van 15 juli 2021.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

BESLOTEN ZITTING

 

 

38. LOKALE POLITIE - BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER - AKTENAME BENOEMING ADVISEUR DIENSTHOOFD STEUN

 

De gemeenteraad neemt akte van de benoeming van een calog niveau A binnen de politiezone Maldegem.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021