Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen gemeenteraadsbesluiten van 23 06 2022

Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

1. MEDEDELINGEN

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

2. GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIO- OF AUDIOVISUELE OPNAME VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 19 MEI 2022

 

De gemeenteraad keurt de notulen en audiovisuele opname van de gemeenteraadszitting van 19 mei 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

3. ONTSLAG GLENN LONGEVILLE ALS GEMEENTERAADSLID: AKTENAME

 

De gemeenteraad neemt akte van het ontslag als gemeenteraadslid van Glenn Longeville.

Het ontslag als gemeenteraadslid houdt van rechtswege het ontslag als lid van raad van maatschappelijk welzijn in.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

4. AANWIJZING VAN EEN OPVOLGEND RAADSLID N.A.V. HET ONTSLAG VAN RAADSLID GLENN LONGEVILLE: ONDERZOEK VAN DE GELOOFSBRIEVEN EN EEDAFLEGGING DOOR EVELIEN VAN DE PUTTE

 

Evelien Van De Putte, Open Vld, wordt aangesteld als effectief gemeenteraadslid in opvolging van ontslagnemend raadslid Glenn Longeville.

Ingevolge haar aanstelling als gemeenteraadslid wordt Evelien Van De Putte van rechtswege lid van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

5. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VZW DE REDEKIEL: GOEDKEURING

 

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Maldegem en vzw De Redekiel goed.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

6. HUISHOUDELIJK REGLEMENT LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG MALDEGEM - GOEDKEURING

 

De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement Lokaal Overleg Kinderopvang Maldegem goed.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

7. VASTSTELLING RETRIBUTIEREGLEMENT ONTLENEN FEEST- EN ANDER ONTLEENBAAR MATERIAAL

 

De gemeenteraad stelt het retributiereglement voor het ontlenen van feest- en ander ontleenbaar materiaal vast.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

8. SPAM 13 MIDDELBURG - GOEDKEURING AKTEN

 

De gemeenteraad keurt een aantal ontwerpaktes goed in het kader van de realisatie van de wegenis- en rioleringswerken langsheen de Waterpolder te Middelburg.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

9. SPAM 13 MIDDELBURG - GOEDKEURING VERKOOPBELOFTES

 

De gemeenteraad keurt 2 verkoopsbeloftes goed, nodig voor de realisatie van het Spam 11 - 13 project rioleringswerken Middelburg.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

10. SPAM 16 VOSSENHOL - GOEDKEURING AKTEN GRONDVERWERVING

 

De gemeenteraad keurt een aantal ontwerpakten goed voor aankoop van gronden, vestiging erfdienstbaarheden of pachtbeëindiging, zoals opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties, in het kader van de realisatie van het Spam 16 dossier rioleringswerken Vossenhol.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

11. SPAM 16 VOSSENHOL - INNAME GROND - GOEDKEURING AKTE

 

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte goed, voor de aankoop van een perceeltje grond ter hoogte van Schautenstraat 248.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

12. UITBREIDING VERKAVELING DE BEEKE - GOEDKEURING

 

De gemeenteraad verleent haat goedkeuring aan de plannen en het technisch dossier voor de ontwikkeling langsheen Adegem-dorp 59 en op het einde van De Beeke.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

13. VERKAVELING WATERPOLDER 3: GRONDRUIL-VOORWAARDEN - GOEDKEURING

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de ruil met opleg van 153,11 m² gemeentelijke grond voor 106,59 m² privé grond ter hoogte van Waterpolder 3. 

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

14. VERKOOP STUKJE WEG STATIONSSTRAAT - GOEDKEURING AKTE

 

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte goed inzake de verkoop van een perceeltje grond ter hoogte van Stationsstraat 90.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

15. SUBSIDIEAANVRAAG IGS WONEN MALDEGEM-WACHTEBEKE-ZELZATE - GOEDKEURING

 

De gemeenteraad gaat akkoord:

        dat Veneco optreedt als initiatiefnemer en projectuitvoerder van het IGS-project wonen Maldegem-Wachtebeke-Zelzate vanaf 1 juli 2022;

        met de engagementsverklaring zoals opgenomen in het eerste luik van de subsidieaanvraag voor het ILV Wonen Maldegem-Zelzate-Wachtebeke en stelt de schepen bevoegd voor wonen, Stefaan Standaert aan om deel uit te maken van de stuurgroep;

        met de uitvoering van de verplichte activiteiten inzake de 3 Vlaamse beleidsprioriteiten inzake wonen zoals omschreven in het tweede luik van de subsidieaanvraag;

        om aanvullende activiteiten op te nemen in de subsidieaanvraag;

        een jaarlijkse financiële bijdrage van 33.861 euro te betalen aan Veneco voor deze dienstverlening (verplichte activiteiten + aanvullende activiteiten).

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

16. AANVULLEND REGLEMENT OP HET WEGVERKEER BETREFFENDE DE AFBAKENING VAN DE BEBOUWDE KOMMEN - GOEDKEURING

 

De gemeenteraad keurt het reglement houdende de afbakening van de bebouwde kommen goed.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

17. AANVULLEND REGLEMENT OP HET WEGVERKEER BETREFFENDE DE INVOER VAN SHOP & GO PARKEERPLAATSEN OP GEMEENTEWEGEN - GOEDKEURING

 

De gemeenteraad keurt het reglement houdende de invoer van Shop & Go parkeerplaatsen op gemeentewegen goed.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

18. AANVULLEND REGLEMENT OP HET WEGVERKEER BETREFFENDE DE INVOER VAN VERKEERSMAATREGELEN IN HET NIEUW GEDEELTE VAN HET BEDRIJVENTERREIN (GEBIED TUSSEN DE N9, CC DEN HOOGEN PAD, RINGBAAN, ZANDAKKERS EN HET VLIEGPLEIN) - GOEDKEURING

 

De gemeenteraad keurt het reglement houdende de invoer van verkeersmaatregelen in het nieuw gedeelte van het bedrijventerrein (gebied tussen de N9, CC Den Hoogen Pad, Ringbaan, Zandakkers en het Vliegplein) goed.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

19. AANVULLEND REGLEMENT OP HET WEGVERKEER BETREFFENDE DE INVOER VAN EEN ZONALE SNELHEIDSBEPERKING TOT 50 KM/U IN HET BEDRIJVENTERREIN - GOEDKEURING

 

De gemeenteraad keurt het reglement houdende de invoer van een zonale snelheidsbeperking tot 50 km/u in het bedrijventerrein goed.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

20. AANVULLEND REGLEMENT OP HET WEGVERKEER BETREFFENDE DE INVOER VAN EEN OVERSTEEKPLAATS VOOR VOETGANGERS IN DE STATIONSSTRAAT TER HOOGTE VAN HUISNUMMER 99 - GOEDKEURING

 

De gemeenteraad keurt het reglement betreffende de invoer van een oversteekplaats voor voetgangers in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 99 goed.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

21. AANVULLEND REGLEMENT OP HET WEGVERKEER BETREFFENDE DE PARKEERREGELING IN DE STATIONSSTRAAT - GOEDKEURING

 

De gemeenteraad keurt het reglement betreffende de parkeerregeling in de Stationsstraat goed.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

22. AANVULLEND REGLEMENT OP HET WEGVERKEER BETREFFENDE DE INVOER VAN EEN PARKEERVERBOD AAN DE OVERZIJDE VAN DE PARKEERHAVEN IN DE ZIJSTRAAT VAN DE CANADEZENLAAN, GELEGEN LANGS HET SPOORWEGDOMEIN - GOEDKEURING

 

De gemeenteraad keurt het reglement betreffende de invoer van een parkeerverbod aan de overzijde van de parkeerhaven in de zijstraat van de Canadezenlaan, gelegen langs het spoorwegdomein goed.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

23. AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER IN JEUGDHERBERGCOMITÉ

 

Schepen Annelies Lammertyn wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de vergaderingen van het Jeugdherbergcomité.

Schepen Danny Vannevel wordt aangeduid als plaatsvervanger.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

24. AANDUIDING VAN EEN GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER IN DE STUURGROEP VAN HET LANDSCHAPSPARK DRONGENGOED VAN REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLAND (RLM) - OPHEFFING

 

Het besluit van de gemeenteraad van 24 april 2019 betreffende de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de stuurgroep van het Landschapspark Drongengoed van Regionaal Landschap Meetjesland, wordt opgeheven en er wordt geen vertegenwoordiger meer aangeduid.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

25. AANSTELLING MEDEWERKER IVM TOT GAS-VASTSTELLER

 

De gemeenteraad stelt een personeelslid van de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM), aan tot GAS vaststeller met bevoegdheid over het grondgebied van de gemeente Maldegem

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

26. OVERDRACHT IBO - STAND VAN ZAKEN - STOPZETTING OVERDRACHT

 

De gemeenteraad neemt de beslissing om de overdrachtsprocedure van het gemeentelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) De Zandloper stop te zetten.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

27. PATRIMONIUM - AAANKOOP GRONDEN MBV KLEIT - DEFINITIEVE BESLISSING

 

De gemeenteraad gaat definitief akkoord met de aankoop aan de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor volkswoningen van twee percelen te Kleit met een oppervlakte van 5.225 m² en 1.231 m², deels gelegen in recreatiezone en deels gelegen in woonuitbreidingsgebied, voor een aankoopprijs van € 523.526.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

28. PATRIMONIUM - AANKOOP GRONDEN VAN DEN BOSSCHE KLEIT - DEFINITIEVE BESLISSING

 

De gemeenteraad gaat definitief akkoord met de aankoop aan de familie Van den Bossche van 3 percelen met een oppervlakte van 1.710 m², 510 m² en 5.169 m², deels gelegen in recreatiezone, deels in woonuitbreidingsgebied en deels in woongebied, voor de prijs van € 600.000.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

29. PATRIMONIUM - AANKOOP GRONDEN REESINGHE - DEFINITIEVE BESLISSING

 

Het agendapunt wordt verdaagd.

 

Reden: De verdaging werd toegelicht aan de fractieleiders.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

30. GOEDKEURING NAAM BEDRIJVENTERREIN

 

De gemeenteraad gaat akkoord om De Campagne te kiezen als naam voor het bedrijventerrein in Maldegem.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

31. REKENING 2021 POLITIEZONE MALDEGEM - VASTSTELLING

 

De gemeenteraad stelt de rekening 2021 van de politiezone Maldegem vast.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

32. POLITIE- BEGROTINGSWIJZIGING 2022 NR. 1-2

 

De politiebegroting 2022 wordt overeenkomstig de wijziging nr. 1 (gewone dienst) vastgesteld met een geraamd algemeen resultaat van de gewone dienst van 0,00 euro.

De politiebegroting 2022 wordt overeenkomstig de wijziging nr. 2 (buitengewone dienst) vastgesteld met een geraamd algemeen resultaat van de buitengewone dienst van 0,00 euro.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

33. JAARREKENING HULPVERLENINGSZONE MEETJESLAND JAARREKENING 2021 - KENNISNAME

 

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2021 van de Hulpverleningszone Meetjesland.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

34. JAARREKENING AGB 2021 - ADVIES

 

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2021 van het AGB Maldegem en verleent positief advies.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

35. JAARREKENING 2021 GEMEENTE MALDEGEM - VASTSTELLING

 

De jaarrekening 2021 van de gemeente wordt vastgesteld.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

36. JAARREKENING 2021 OCMW - GOEDKEURING

 

De jaarrekening 2021 van het OCMW Maldegem wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

37. LOKALE POLITIE - VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR LOKALE RECHERCHE

 

De gemeenteraad beslist om één voltijdse statutaire betrekking van hoofdinspecteur lokale recherche van de lokale politie Maldegem, vacant te verklaren in het kader van de mobiliteit van de geïntegreerde politie.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

38. LOKALE POLITIE - VACANTVERKLARING INSPECTEUR VAN POLITIE TEAM LOKALE RECHERCHE

 

De gemeenteraad beslist om een statutaire betrekking van inspecteur - medewerker team lokale recherche- milieu en ruimtelijke ordening, van de lokale politie Maldegem, vacant te verklaren in het kader van de mobiliteit van de geïntegreerde politie.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

39. JAARRAPPORT ORGANISATIEBEHEERSING - AKTENAME

 

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarrapport organisatiebeheersing 2021.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

40. TOEGEVOEGD PUNT DOOR RAADSLID STEFAAN HEYNDRIKX (DE MERLAAN): VRAAG TOT VERLAGING VAN DE AANVULLENDE PERSONENBELASTING

 

De gemeenteraad gaat niet akkoord met het voorstel van raadslid Stefaan Heyndrikx (De Merlaan) om bij de aanpassing van het Meerjarenplan een daling van de personenbelasting in te schrijven.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

41. TOEGEVOEGD PUNT DOOR RAADSLID KIRAN VAN LANDSCHOOT (OPEN VLD): AANVULLEND REGLEMENT OP HET WEGVERKEER BETREFFENDE HET PARKEREN VOOR ZORGVERSTREKKERS

 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad wordt over dit punt niet gestemd, de stemming wordt ook niet meer gevraagd door het raadslid.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

42. TOEGEVOEGD PUNT DOOR RAADSLID HENK DEPREST (OPEN VLD): BEZWAARSCHRIFT TEGEN STIKSTOFAKKOORD VAN DE VLAAMSE REGERING

 

De gemeenteraad gaat niet akkoord met het voorstel van raadslid Henk Deprest (Open Vld) betreffende het indienen van een officieel bezwaarschrift voor 1 augustus 2022 in het kader van het openbaar onderzoek rond het stikstofakkoord van de Vlaamse regering.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

43. VRAGEN VAN RAADSLEDEN

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

BESLOTEN ZITTING

 

 

44. LOKALE POLITIE - GOEDKEURING VERVROEGD RUSTPENSIOEN

 

De gemeenteraad beslist om een hoofdinspecteur van politie bij de lokale politie Maldegem, met ingang van 1 mei 2023 vervroegd rustpensioen en eervol ontslag te verlenen uit zijn functie.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022