Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het College van Burgemeester en schepenen van 01 08 2022

Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

KDC.1. GOEDKEURING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 25 JULI 2022

 

De besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 25 juli 2022 wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

KDC.4. KOHIER 3 BELASTING OP HET INDIENEN VAN AANVRAGEN TOT OMGEVINGSVERGUNNING, AANSLAGJAAR 2022: VASTSTELLING EN UITVOERBAARVERKLARING

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het derde kohier (maart) voor de belasting op het indienen van aanvragen tot omgevingsvergunning aanslagjaar 2022 vast en verklaart het uitvoerbaar voor het bedrag van 1.512,03 euro.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

KDC.5. BELASTING VOOR HET LEEGSTANDSREGISTER - AANSLAGJAAR 2021 - BEZWAAR - BOGAARDESTRAAT 22

 

Het bezwaarschrift ingediend  tegen de belasting op gebouwen en woningen opgenomen in het leegstandsregister,  wordt ingewilligd.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

KDC.6. GOEDKEUREN LIJSTEN BESTELBONNEN EN AANREKENINGEN

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijsten van aanrekeningen 2022/426, 2022/427 & 2022/428 van de Gemeente goed.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

KDC.7. KOHIER NIET-BETAALDE CONTANTBELASTINGEN STANDPLAATSEN OP DE WEKELIJKSE MARKT: AANSLAGJAAR 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier voor de belasting op de standplaatsen op de wekelijkse markt aanslagjaar 2022 vast en verklaart het uitvoerbaar voor het bedrag van 123,50 euro.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

KDC.8. POLITIE GOEDKEUREN BESTELBONNEN EN AANREKENINGEN.

 

De bestelbonlijst met volgende bestelbon ligt voor ter kennisgeving:

        2022000664

 

 

Het college keurt de mandatenlijst met volgende mandaten goed:

        2022000470 t/m 2022000474

        2022000477 t/m 2022000479

        2022000481 t/m 2022000488

        2022000498

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

PH.1. ERKENNING MALDEGEMSE VERENIGINGEN

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om JVA te erkennen als Maldegemse vereniging.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

PH.2. SUBSIDIE KADERVORMING

 

Overeenkomstig het reglement voor subsidiëring en erkenning van het Maldegemse jeugdwerk wordt aan de jongeren die een cursus volgden bij een erkende vormingsinstelling de subsidie voor kadervorming toegekend.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

SS.1. PRINCIPIËLE GOEDKEURING SUBSIDIEDOSSIER GROENBLAUWE PARELS

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om een subsidieaanvraag Groenblauwe Parels in te dienen.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

SS.2. OMV 2022284 - EXPLOITATIE FEESTZAAL - NOORDSTRAAT 64-70

 

Er wordt akte genomen van de melding van een omgevingsproject met als onderwerp de exploitatie van een feestzaal, gelegen Noordstraat 64, 9990 Maldegem.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

AL.1. GOEDKEUREN CONCESSIE GRAFKELDER

 

Een 25-jarige concessie van een grafkelder voor 2 personen op het kerkhof van Maldegem-Donk wordt toegestaan.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

AL.2. GOEDKEUREN CONCESSIE URNENKELDER

 

Een 25-jarige concessie van een urnenkelder voor 2 personen op het kerkhof van Adegem wordt toegestaan.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

AL.3. GOEDKEURGEN CONCESSIE

 

Een 25-jarige concessie van een grafkelder voor 2 personen op het kerkhof van Maldegem-nieuw wordt toegestaan.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

AL.4. ADVIES RENOVATIE OC DONK-MIDDELBURG

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de adviezen en wenst dat de argumentatie opgenomen in de motivering wordt meegedeeld aan de adviesraden en VBS De Parel.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

AL.5. OVERNACHTING SPEELPLEIN KLEIT

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de goedkeuring aan de animatoren en de oudste groep van speelpleinwerking Kleit om gedurende de leefweek van 16 tot 19 augustus in de lokalen van de speelpleinwerking te overnachten.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

NM.1. AANSTELLEN EXTERNE CONSULTANT OP TIJDELIJKE BASIS VOOR DE DIENST OMGEVING: GOEDKEURING BIJAKTE 2

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de verlenging van de opdracht “Aanstellen externe consultant op tijdelijke basis voor de dienst Omgeving” en dit tot 31 oktober 2022.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

NM.2. VRIJSTELLING LEEGSTANDSBELASTING VOOR DE WONING GELEGEN GROTE NIEUWHOFDREEF 33

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de aanvraag tot vrijstelling van de leegstandsbelasting ingediend op 18 juli 2022 voor de woning gelegen te Maldegem, Grote Nieuwhofdreef 33, in te willigen. De vrijstelling geldt voor aanslagjaar 2023, 2024 en 2025.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

NM.3. VRIJSTELLING LEEGSTANDSBELASTING VOOR DE WONING GELEGEN NIEUWSTRAAT 34

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de aanvraag tot vrijstelling van de leegstandsbelasting ingediend op 14 juli 2022 voor de woning gelegen te Maldegem, Nieuwstraat 34, in te willigen. De vrijstelling geldt voor de periode van 16 maart 2021 tot en met 16 maart 2024.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

NM.4. VOORSTEL TOT SPLITSING GRONDEN GELEGEN MALDEGEMPOLDER EN VERLOREN EINDE TE MALDEGEM (AFD 4 SIE A NR. 384B, 386, ...)

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies betreffende het attest en plan van verdeling van de grond gelegen Maldegempolder en Verloren Einde te Maldegem (afd 4 sie A nrs. 384B, 386, 387, 388, 389A, 391B, 391C, 394B, 402B, 410F, 410K, 410M, 299R, 299S, 300, 301, 302, 303, 963P en 975A).

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

NM.5. OMV 2022103 - ADEGEMSE KERKSTRAAT 14A - AANLEG VAN EEN EXTRA PARKEERPLAATS (OPRIT ) IN DE VOORTUIN - WEIGERING

 

De omgevingsvergunning wordt geweigerd voor een project gelegen te Adegemse Kerkstraat 14a voor de aanleg van een extra parkeerplaats (oprit) in de voortuin.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

NM.6. OMV 2022173 - INDUSTRIELAAN 13 - AANLEGGEN PARKING VOOR 39 WAGENS - WEIGERING

 

De omgevingsvergunning wordt geweigerd voor een project gelegen te Industrielaan 13 voor het aanleggen van een parking voor 39 wagens.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

NM.7. OMV 2022184 - WARMESTRAAT 25 - VELLEN VAN BOMEN - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen te Warmestraat 25 voor het vellen van bomen.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

NM.8. OMV 2022186 - STAATSBAAN 57 - SLOPEN VAN TWEE EENGEZINSWONINGEN EN BOUWEN VAN 3 LOGIES, HET PLAATSEN VAN GEVELRECLAME EN AANLEGGEN VERHARDING - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk gunstig verleend voor een project gelegen te Staatsbaan 57 voor het slopen van twee eengezinswoningen, het bouwen van 3 logies, het plaatsen van gevelreclame en het aanleggen van verharding.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

NM.9. OMV 2022216 - MIDDELBURG - AANSLUITING MIDDELBURG OP DE RWZI MALDGEM - GEEN ADVIES NAAR DE GEWESTELIJKE OMGEVINGSVERGUNNINGSCOMMISSIE

 

Er wordt geen advies uitgebracht naar de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie voor een project gelegen te Middelburg om Middelburg aan te sluiten op de RWZI Maldegem.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

NM.10. OMV 2022273 - VULDERSTRAAT 11 - UITBREIDEN LOODS MATERIAALOPSLAG, AANLEGGEN MESTOPSLAG EN AANLEGGEN VERHARDING - ONGUNSTIG ADVIES AAN DE DEPUTATIE

 

De omgevingsverunning wordt ongunstig geadviseerd naar de Deputatie voor een project gelegen te Vulderstraat 11 voor het uitbreiden van een loods voor materiaalopslag, het aanleggen van een mestopslag en het aanleggen van verharding.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

NM.11. OMV 20224 - KRUISKEN 7A - VERKAVELINGSAANVRAAG VOOR 1 KAVEL VOOR OPEN BEBOUWING - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk gunstig verleend voor een project gelegen te Kruisken 7a voor een verkavelingsaanvraag voor 1 kavel voor open bebouwing.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

NM.12. OMV 20225 - WATERPOLDER 22 - VERKAVELINGSAANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN 3 LOTEN BOUWGROND EN VOOR HET SLOPEN VAN DE BESTAANDE CONSTRUCTIES - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen te Waterpolder 22 voor een verkavelingsaanvraag voor het bekomen van 3 loten bouwgrond en voor het slopen van de bestaande constructies.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

NM.13. OMV 202262 - GOEBILKSTRAAT 5 - HERBOUWEN VAN TWEE BIJGEBOUWEN - WEIGERING

 

De omgevingsvergunning wordt geweigerd voor een project gelegen te Goebilkstraat 5 voor het herbouwen van twee bijgebouwen.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

DV.1. REESINGHEHOF - AANPASSING SCHIKKING

 

Het college gaat akkoord met het voorstel van een verhoogde gemeentelijke tussenkomst van 30,77 % in de aansluitingskosten op de hoofdriolering voor het VME Reesinghehof, in totaal geraamd op 21.256,62 euro of een gemeentelijke bijdrage van 6.540,60 euro. Verminderd met de reeds gestorte provisie van 2.993,22 euro wordt dus een bijkomende provisie gestort van 3.547,22 euro.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

DV.2. VERKEERSVEILIGE MAATREGELEN OUDE STAATSBAAN: GOEDKEURING BIJAKTE 1

 

Het college verleent goedkeuring aan bijakte 1 van de opdracht “Verkeersveilige maatregelen Oude Staatsbaan” voor het totaal bedrag in meer van € 20.398,28 excl. btw of € 24.681,92 incl. 21 % btw (€ 4.283,64 Btw medecontractant).

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

DV.3. MACHTIGING VERHARDING WEGBERM T.H.V. LANGEWEG 2A

 

Het college verleent een machtiging voor het verharden van een deel van de berm.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022