Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het College van Burgemeester en schepenen van 04 07 2022

Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

KDC.1. GOEDKEURING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 27 JUNI 2022

 

De besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 27 juni 2022 wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

KDC.2. GOEDKEUREN LIJSTEN BESTELBONNEN EN AANREKENINGEN

 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de lijsten van bestelbonnen 2022/182 en van aanrekeningen 2022/382 & 2022/383 van de Gemeente goed.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

KDC.3. STRATEGIENOTA MJP3 - PRINCIPES

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aangepaste versie van de strategienota en met de voorgestelde principes voor de meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

KDC.4. BELASTING OP ONBEBOUWDE KAVELS IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN - AANSLAGJAAR 2021 - BEZWAAR

 

Het bezwaarschrift, ingediend op 27 juni 2022 tegen de belasting op onbebouwde kavels in niet-vervallen verkavelingen, aanslagjaar 2021, met kohierartikel 621000115646 bij referte 73092811757, wordt ingewilligd. Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 170,00 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting op onbebouwde kavels in niet-vervallen verkavelingen, aanslagjaar 2021.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

KDC.5. PRIJSVRAAG: AANKOOP MEUBELS REFTER POLITIE

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht aankoop meubels voor refter politiegebouw aan Buro International, Krommewege 24B, 9990 Maldegem voor een bedrag van 12.603,09 euro incl. BTW.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

KDC.6. INTENTIEVERKLARING VRIJWILLIGE FUSIE VAN DE POLITIEZONE MALDEGEM EN DE POLITIEZONE AALTER

 

De politiezone Maldegem heeft de intentie om een vrijwillige fusie aan te gaan met de politiezone Aalter.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

KDC.7. SINT-ADRIANUSKERK - BUDGETWIJZIGING 2022 EN BUDGET 2023 - VRAAG INVESTERINGSTOELAGEN EN VASTLEGGEN EXPLOITATIETOELAGEN

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de door de kerkfabriek Sint-Adrianus gevraagde extra-investeringentoelagen voor 2022 en 2023.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

KDC.8. SINT-BARBARAKERK - RESTAURATIE FASE 2 - BUDGET 2023 - INVESTERINGSTOELAGE

 

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord dat de kerkfabriek het dossier 'fase 2 van de restauratiewerken', ic de interieurwerken (schilderwerken en restauratie van de lambrisering) voorbereidt.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

PH.1. GOEDKEURING AANVRAGEN EVENEMENTEN

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende evenement-aanvragen goed:

 

 1. Couleurs Devie georganiseerd op 5/08-6/08 door Couleurs Devie VZW in Sint-Annapark . Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 2000.
  (Datum aanvraag: 06/04/2022)
 2. De zomerkermis café 't Lapperke georganiseerd van 9 tot en met 12 juli 2022 door café 't Lapperke in Adegem Dorp 62. Het aantal verwachte bezoekers werd niet meegedeeld.
  (Datum aanvraag: 10/05/2022)
 3. Honey Honey Open Air 2022 georganiseerd op 9 september 2022 door Honey Honey ter hoogte van het terrein tussen Ringbaan en Zandakkers. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 800 op het drukste moment.
  (Datum aanvraag: 17/05/2022)
 4. Het 11 julifeest georganiseerd op zondag 10 juli 2022 door Gemeentedienst Cultuur op het terrein achter CC Den Hoogen Pad. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 400.
  (Datum aanvraag: 03/06/2022)
 5. De Autocross Adegem georganiseerd op zondag 24 juli 2022 door Racing Team De Wielewaal in de Vulderstraat in Adegem. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 2.000.
  (Datum aanvraag: 03/06/2022)
 6. Zomerkermis Kleit georganiseerd van zondag 24 tot en met woensdag 27 juli 2022 door Feestcomité Kleit vzw in Sporthal De Berken en omliggende straten. Het aantal verwachte bezoekers varieert naargelang de activiteit tussen 500 en 1.000.
  (Datum aanvraag: 14/06/2022)
 7. De Muzikale Summer BBQ georganiseerd op zaterdag 6 augustus 2022 door The Music Musketeers vzw in Clubhuis Music Musketeers, Staatsbaan 121, Adegem. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 75.
  (Datum aanvraag: 17/06/2022)

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

SS.1. INZAMELING LUIERAFVAL - PROEFPROJECT WOOSH

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het proefproject inzameling luierafval, uitgewerkt door Woosh en gecoördineerd door IVM.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

SS.2. MARKTBEVRAGING IVM - SELECTIEF INZAMELEN KURK

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt IVM aan om in opdracht van het lokaal bestuur als aankoopcentrale op te treden om de firma Recycork te bevragen voor het selectief inzamelen, transport en verwerken van kurk.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

SS.3. OMV 2022232 - OUDE GENTWEG 21 - TIJDELIJKE BRONBEMALING PLAATSEN DIVERSE PUTTEN

 

Er wordt akte genomen van de melding van een omgevingsproject gelegen te Oude Gentweg 21, 9990 Maldegem met als voorwerp bronbemaling plaatsen diverse putten.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

SS.4. OMV 2022247 - HELLE 11 - TIJDELIJKE BRONBEMALING VOOR AANLEG KELDER

 

Er wordt akte genomen van de melding van een omgevingsproject gelegen Helle 11 met als voorwerp tijdelijke bronbemaling voor aanleg kelder.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

SS.5. VOORSTEL WERKWIJZE AFVALINZAMELING EVENEMENTEN

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het afsluiten van een overeenkomst met De Bree Solutions NV o.b.v. de gunning door IVM, voor de inzameling en verwerking van afval van evenementen.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

AL.1. HUUR EN ONDERHOUD MULTIFUNCTIONALS RICOH VIA RAAMCONTRACT STAD BRUGGE: GOEDKEURING GUNNING

 

De huur en onderhoud van 25 multifunctionals over 60 maanden wordt gegund aan de firma Ricoh, Medialaan 28 A, 1800 Vilvoorde en dit op basis van de bepalingen van het raamcontract van de Stad Brugge, perceel 12 "Mutifunctionals, Printers en Plotters"

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

AL.2. GOEDKEUREN CONCESSIE COLUMBARIUMNIS

 

Een 25-jarige concessie van een columbariumnis voor 2 personen op het kerkhof van Maldegem-Nieuw wordt toegestaan.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

NM.1. VRIJSTELLING LEEGSTANDSBELASTING VOOR DE WONING GELEGEN OUDE AARDENBURGSE WEG 48

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de aanvraag tot vrijstelling van de leegstandsbelasting ingediend op 27 juni 2022 voor de woning gelegen te Maldegem, Oude Aardenburgse Weg 48, in te willigen. De vrijstelling geldt voor de periode van 23 maart 2021 tot en met 23 maart 2024.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

NM.2. AFLEVEREN DRANKVERGUNNING VOOR EVENEMENTHALL-ME

 

Een drankvergunning wordt afgeleverd voor de uitbating van Eventhall-me aan Industrielaan 6 bus 3 te 9990 Maldegem.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

NM.3. VERZOEK TOT ADVIES MILIEUSCREENINGSNOTA BIJ AANVRAAG PLANOLOGISCH ATTEST

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het verzoek van een tuincentrum in het kader van de procedure tot het bekomen van een planologisch attest om geen plan MER te moeten opmaken.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

NM.4. OMV 2020-2 - VERKAVELING HEIRWEG 45 - VERKOOPSATTEST

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat de verkavelaar de voorgeschreven werken en lasten heeft uitgevoerd of de nodige financiële waarborgen heeft geleverd.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

NM.5. OMV 2022138 - NOORDSTRAAT 91/93- REGULARISATIE VERBOUWING + REGULARISATIE BEPERKTE INTERNE WIJZIGINGEN + HERSTEL BUITENAANLEG TUINZONE - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk gunstig verleend voor een project gelegen te Noordstraat 91 met als onderwerp regularisatie verbouwing + regularisatie beperkte interne wijzigingen + herstel buitenaanleg tuinzone.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

NM.6. OMV 2022149 - KARREWEGEL 79 - VERBOUWEN VAN EEN RIJWONING, AFBRAAK AANBOUWEN EN BOUWEN NIEUW BIJGEBOUW - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt gunstig verleend voor een project gelegen te Karrewegel 79 met als onderwerp het verbouwen van een rijwoning, afbraak aanbouwen en bouwen nieuw bijgebouw.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

NM.7. OMV 2022188 - OUDE BURKELWEGEL 1 - HET SLOPEN EN HERBOUWEN VAN EEN WONING MET BIJHOREND WONINGGEBOUW

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk gunstig verleend voor een project gelegen te Oude Burkelwegel 1 met als onderwerp het slopen en herbouwen van een woning met bijhorend woninggebouw.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

NM.8. OMV 2022235 -  NOORTEMSTRAAT 3A - BOUWEN VAN EEN ZORGWONING IN EEN BESTAANDE WONING - GUNSTIG

 

Er wordt akte genomen voor een project gelegen Noortemstraat 3A met als onderwerp het realiseren van een zorgwoning in een bestaande woning.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

NM.9. OMV 202268 - NOORDSTRAAT 43 - BOUWEN MEERGEZINSWONING MET BIJGEBOUW NA SLOPING - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk gunstig verleend voor een project gelegen te Noordstraat 43 met als onderwerp het bouwen van een meergezinswoning met bijgebouw na sloping.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

DV.1. AFBRAAK VAN 3 PANDEN + AFBRAAK AANBOUWEN EN AFWERKING VAN VRIJGEKOMEN SCHEIDSMUREN: GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S

 

De opdracht “Afbraak van 3 Panden + Afbraak aanbouwen en afwerking van vrijgekomen scheidsmuren”, wordt goedgekeurd. De raming bedraagt € 83.373,32 excl. btw of € 100.881,72 incl. 21 % btw (€ 17.508,40 Btw medecontractant).

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

DV.2. ONDERHOUD STRAATGRACHTEN HERFST 2022-2023-2024-2025: GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE

 

De opdracht “Onderhoud straatgrachten herfst 2022-2023-2024-2025 wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 308.294,28 excl. btw of € 373.036,08 incl. 21 % btw over een periode van 4 jaar

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

DV.3. SPAM 16 VOSSENHOL - OVEREENKOMST GRONDVERWERVING

 

Onder voorbehoud van een definitieve goedkeuring ervan door de gemeenteraad, gaat het college principieel akkoord met de verkoopbelofte voor de innames 026 en 027 voor de inname van 88 m² in de kadastrale percelen Maldegem, 3de afdeling sectie F nrs 116 R en 116 N, mits de vergoeding van 21.554 euro.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

DV.4. TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE INVOER VAN EEN EENRICHTINGSVERKEER IN DE VLAMINGSTRAAT NAAR AANLEIDING VAN HET EVENEMENT 'RIJVERS FESTIVAL'

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de tijdelijke politieverordening betreffende de invoer van een eenrichtingsverkeer in de Vlamingstraat naar aanleiding van het evenement 'Rijvers Festival' van vrijdag 12 augustus omstreeks 16.00 uur tot en met dinsdag 16 augustus 2022 omstreeks 8.00 uur goed.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

DV.5. TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE INVOER VAN EEN EENRICHTINGSVERKEER IN DE VLAMINGSTRAAT NAAR AANLEIDING VAN HET EVENEMENT 'JUMPING FOKKERIJ BAECKELAND'

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de tijdelijke politieverordening betreffende de invoer van een eenrichtingsverkeer in de Vlamingstraat naar aanleiding van het evenement 'Jumping Fokkerij Baeckeland' te Lievegem van zaterdag 6 augustus 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

DV.6. REGIONAAL MOBILITEITSPLAN NIA

 

Het college van burgemeester en schepenen wenst geen opmerkingen te formuleren op de Nota Inhoudsafbakening. De correcte methodieken worden voorzien en de Quickscan is een meerwaarde.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

DV.7. EXT. AFDELINGSHOOFD GRONDGEB. ZAKEN: GOEDKEURING STOPZETTING CONTRACT OP 5 AUGUSTUS 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de stopzetting van een extern afdelingshoofd grondgebonden zaken goed.

 

Publicatiedatum: 14/07/2022