Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het College van Burgemeester en schepenen van 06 09 2021

Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

BV.1. GOEDKEURING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

De besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 augustus wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

BV.2. EXTERN AFDELINGSHOOFD GRONDGEBONDEN ZAKEN: GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S

 

Het punt wordt verdaagd.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

BV.3. WIJZIGING VERGUNNING TAXI

 

Het college verleent een machtiging om, in het kader van een bestaande vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer, de bestaande dienstverlening uit te breiden met een derde voertuig met als kenmerk 0003424.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

NM.1. CORRECTIE OMV 2020543 EN OMV 2020544 HUYSMAN

 

In de besluiten van het college van 22 februari 2021 inzake de omgevingsvergunningen OMV2020543 (Ter Walle - loten 13-16) en OMV 2020544 (Ter Walle - loten 9-12) van de firma Huysman Bouw NV,

wordt in artikel 3 voorwaarden, het zesde punt geschrapt: "conform de voorwaarden van de verkaveling dient in de verkoopakte van deze loten te worden opgenomen dat het onderhoud van het lot B (zoals aangeduid op het verkavelingsplan) kan gebruikt worden en dient onderhouden te worden door de eigenaars van de aanpalende loten (lot 9 tot en met lot 16)".

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

NM.2. ERKENNINGSAANVRAAG JEUGDHERBERGCOMITÉ, WIEGWIJS, MATERNITEIT DANO BURKINA FASO VZW, SAMEN LEVEN, OKRA TREFPUNT KLEIT EN MALDEGEMMENT4EYEHOPE EN RECHTZETTING ERKENNINGSCATEGORIE AMBIBREW

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om:

          volgende 4 verenigingen te erkennen als Maldegemse vereniging:

          Jeugdherbergcomité als cultuurvereniging voor culturele vrijetijdsbesteding

          Wiegwijs als cultuurvereniging voor sociaal-cultureel werk

          Okra trefpunt Kleit als seniorenvereniging

          Maldegemment4EyeHope als sportvereniging.

          Materniteit Dano Burkina Faso vzw en Samen leven niet te erkennen als Maldegemse verenigingen. Zij voldoen wel aan de definitie van een vereniging (~artikel 1) in het "Reglement erkenning als Maldegemse vereniging" van 27 mei 2021, maar motiveren in hun aanvraag onvoldoende dat hun werking is ingebed in de gemeente Maldegem (~erkenningsvoorwaarden artikel 2).

          de in zitting van 23 augustus 2021 erkende Maldegemse vereniging Ambibrew vzw te erkennen als cultuurvereniging voor cultureel erfgoed in plaats van voor culturele vrijetijdsbesteding.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

NM.3. GEMEENSCHAPSCENTRUM: ZAALAANVRAAG VAN EASY LIFE DIENSTENCHEQUES OP 12 AUGUSTUS 2021 DIE GOEDKEURING COLLEGE VEREIST

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgelegde zaalaanvragen van Easy Life dienstencheques.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

NM.4. GEMEENSCHAPSCENTRUM: ZAALAANVRAAG VAN VME RESIDENTIE OAZE OP 31 AUGUSTUS 2021 DIE GOEDKEURING COLLEGE VEREIST

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgelegde zaalaanvraag van VME residentie Oaze.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

NM.5. OPGEDRAGEN OPTREDENS - NAJAAR 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen legt de opgedragen optredens voor najaar 2021 vast.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

NM.6. VOORSTEL TOT SPLITSING GRONDEN GELEGEN AARDENBURGKALSEIDE 334A TE MALDEGEM (AFD 1 SIE B NR. 125 A2)

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het attest en plan van verdeling van de grond gelegen Aardenburgkalseide 334A te Maldegem (afd 1 sie B nummer 126 A2).

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

NM.7. VOORSTEL TOT SPLITSING GRONDEN GELEGEN NIEUWHOFDREEF 27 TE MALDEGEM (AFD 2 SIE D NR. 610E)

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het attest en plan van verdeling van de grond gelegen Nieuwhofdreef 27 te Maldegem (afd 2 sie D nummer 610E).

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

NM.8. OMV 2021169 - INDUSTRIELAAN 6, BUS 3 - ZONEVREEMDE FUNCTIEWIJZIGING VAN LOODS NAAR EVENEMENTENZAAL, AANLEGGEN VERHARDING EN PLAATSEN PUBLICITEITSINRICHTINGEN

 

De omgevingsvergunning wordt geweigerd voor een project gelegen Industrielaan 6 bus 3, 9990 Maldegem met als onderwerp zonevreemde functiewijziging van loods naar evenementenzaal, aanleggen verharding en plaatsen publiciteitsinrichtingen.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

NM.9. OMV 2021173 - VANOVERS 20 - PLAATSEN VAN TERRASOVERKAPPING

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Vanovers 20, 9990 Maldegem met als onderwerp plaatsen van terrasoverkapping.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

NM.10. OMV 2021220 - LANGEWEG 9 - VERBOUWEN WONING

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Langeweg 9, 9992 Maldegem met als onderwerp verbouwen woning.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

NM.11. OMV 2021221 - EDEVALLEI LOT B - UITBREIDEN WONING

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen in de Edevallei lot B, 9990 Maldegem met als onderwerp uitbreiden woning.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

NM.12. OMV 2021223 - BOGAARDESTRAAT 143 - BOUWEN HALFOPEN EENGEZINSWONING MET CARPORT EN TUINBERGING

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Bogaardestraat 143, 9990 Maldegem met als onderwerp bouwen halfopen eengezinswoning met carport en tuinberging.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

NM.13. OMV 2021228 - BROEKHUIZESTRAAT ZN - BOUW EN EXPLOITATIE VAN WINDTURBINE

 

Het schepencollege verleent ongunstig advies voor een project gelegen Broekhuizestraat zn, 9990 Maldegem met als onderwerp bouw en exploitatie van windturbine.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

NM.14. OMV 2021243 - BOGAARDESTRAAT 228B - REGULARISATIE OVERDEKTE FIETSENSTALLING

 

De omgevingsvergunning wordt geweigerd voor een project gelegen Bogaardestraat 228B, 9990 Maldegem met als onderwerp regularisatie overdekte fietsenstalling.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

NM.15. OMV 2021291 - HEIRWEG 37 - AFBRAAK BESTAANDE WONING EN NIEUWBOUW 2 WONINGEN (HOB)

 

De omgevingsvergunning wordt geweigerd voor een project gelegen Heirweg 37, 9991 Maldegem met als onderwerp afbraak bestaande woning en nieuwbouw 2 woningen (HOB).

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

NM.16. OMV 2021355 - DINANTSTRAAT 2 - VERBOUWEN VAN EEN WONING IN HALFOPEN BEBOUWING

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Dinantstraat 2, 9992 Maldegem met als onderwerp verbouwen van een woning in halfopen bebouwing.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

NM.17. OMV 2021405 - ADEGEM-DORP 41 - TIJDELIJKE BRONBEMALING

 

Er wordt akte genomen van de melding van een omgevingsproject met als voorwerp tijdelijke bemaling gelegen te Adegem-Dorp 41, 9991 Adegem.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

NM.18. OMV 2021406 - BARBARAWEG 5 - BOVENGRONDSE PROPAANGASTANK

 

Er wordt akte genomen van de melding van een omgevingsproject met als voorwerp plaatsen bovengrondse propaangastank gelegen te Barbaraweg 5, 99920 Maldegem.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

NM.19. OMV 20219 - OUDE WEG 15 - VERKAVELINGSAANVRAAG VOOR 1 KAVEL BOUWGROND VOOR OPEN BEBOUWING

 

Er wordt een voorwaardelijke omgevingsvergunning verleend voor een verkavelingsaanvraag voor 1 kavel bouwgrond voor open bebouwing gelegen te Oude Weg 15, 9991 Adegem.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

NM.20. OPMAAK VISIE WINDTURBINES

 

Het punt wordt verdaagd.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

NM.21. KF BARBARA - RESTAURATIEDOSSIER - AANPASSING MEERJARENPLAN 2021/2022

 

Het college van burgemeester en schepenen zal de investeringstoelage van €188.515 voor de restauratie van de kerk Sint-Barbara, perceel 1, structurele werken technieken, sanitair, electro en verwarming voorleggen aan de gemeenteraad, ter goedkeuring, waarbij

1)      € 47.129 voorzien wordt via budgetwijziging 2021

2)      € 141.386 voorzien wordt op het budget 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft aan de gemeentelijke gebouwendienst de opdracht de uitvoering van dit restauratiedossier nauwkeurig op te volgen voor wat betreft tenminste de kostenefficiëntie, opvolging dossier en controle van de facturen. De aangeduide ambtenaar rapporteert tussentijds aan zijn diensthoofd en de bevoegde schepen.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

PV.1. GOEDKEURING AANVRAGEN EVENEMENTEN

 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt volgende evenement-aanvragen goed:

 

1)      Het Concert Koper ensemble met muziek uit de 19° eeuw met aansluitend receptie georganiseerd op vrijdag 10 september 2021 door Kerkfabriek HH Petrus En Paulus en Atelier Anima in Sint-Petrus en Pauluskerk te Middelburg en op naastgelegen grasplein. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 100.

(Datum aanvraag: 06/08 en 17/08/2021)

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

PV.2. SEPTEMBERKERMIS MALDEGEM 2021 - TOELATING

 

Het college geeft toelating tot de organisatie van de Septemberkermis 2021 van vrijdag 17 september tot en met vrijdag 24 september 2021.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

PV.3. INNAME OPENBAAR DOMEIN TIJDENS SEPTEMBERKERMIS

 

Het college staat een inname openbaar domein toe op 17 en 24 september 2021 aan de eigenaar van een foodtruck, dit ter gelegenheid van Maldegem kermis.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

PV.4. INNAME OPENBAAR DOMEIN TIJDENS SEPTEMBERKERMIS

 

Het college staat een inname van het openbaar domein toe op zondag 19 september en woensdag 22 september 2021 aan een eigenaar van een hamburgerkraam, ter gelegenheid van Maldegem kermis.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

PV.5. INNAME OPENBAAR DOMEIN TIJDENS SEPTEMBERKERMIS

 

Het college staat een inname van het openbaar domein toe aan een eigenaar van een ijskar op zondag 19 september 2021, ter hoogte van de hoek Maricolen - Hof ter Eede, ter gelegenheid van Maldegem kermis.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

JV.1. AANSTELLEN VAN EEN LABO VOOR HET UITVOEREN VAN PROEVEN M.B.T. UIT TE VOEREN EN IN UITVOERING ZIJNDE WEGEN-EN RIOLERINGSWERKEN EN OPMAAK SLOOPOPVOLGINGSPLANNEN VOOR INFRASTRUCTUUR EN GEBOUWEN.: GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S

 

Het college keurt het bestek met nr. CAD-2021-037 en de raming voor de opdracht “Aanstellen van een labo voor het uitvoeren van proeven m.b.t. uit te voeren en in uitvoering zijnde wegen-en rioleringswerken en opmaak sloopopvolgingsplannen voor infrastructuur en gebouwen.”, opgesteld door de Dienst Openbaar Domein goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 118.298,00 excl. btw of € 143.140,58 incl. 21 % btw.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

JV.2. RENOVATIE STATIONSSTRAAT TUSSEN BOUDEWIJN LIPPENSSTRAAT EN BRIELSTRAAT: GOEDKEURING SCHORSING 1

 

Het college verleent goedkeuring aan het verzoek om de opdracht “Renovatie Stationsstraat tussen Boudewijn Lippensstraat en Brielstraat” omwille van voornoemde redenen te schorsen voor een periode van 1 september 2021 tot en met 25 februari 2022.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

JV.3. STUDIE VOOR VERBETERINGSWERKEN EN UITBREIDING DE POERMOLEN IN DONK: GOEDKEURING GUNNING

 

De opdracht “Studie voor verbeteringswerken en uitbreiding De Poermolen in Donk” wordt gegund aan KDS Architectenburo, Donkstraat 106, 9990 Maldegem, tegen een ereloonpercentage van 9%.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

JV.4. STUDIE VOOR VERBETERINGSWERKEN EN UITBREIDING ZAAL MIDDELBURG: GOEDKEURING GUNNING

 

De opdracht “Studie voor verbeteringswerken en uitbreiding zaal Middelburg” wordt gegund aan KDS Architectenburo, Donkstraat 106, 9990 Maldegem, tegen een ereloonpercentage van 9%.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

JV.5. KERSTVERLICHTING - ONTWERP

 

Het punt wordt verdaagd.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

JV.6. STATIONSSTRAAT - VERVANGING WATERLEIDINGSNET

 

Het college keurt de netvernieuwing in de Stationsstraat goed, bestaande uit het vervangen van de FGG-leidingen (gietijzeren waterleiding) diameter 80 naar aanleiding van de geplande wegeniswerken, zoals voorgesteld door De Watergroep in het ontwerpplan 03_000017387_P1, voor een totaal geraamde kostprijs van 37.011,4 EUR. De kosten voor deze netvernieuwing worden 100 % ten laste genomen door De Watergroep.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

JV.7. PRIJSVRAAG: AANKOOP DIENSTVOERTUIG MOP-TEAM

 

Het College van Burgemeester en Schepenen gunt de opdracht aankoop van een dienstvoertuig voor MOP-team aan ACB Motors uit Maldegem voor een bedrag van 23.958,00 euro.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

JV.8. PATRIMONIUM - GEBRUIKSOVEREENKOMST - PLAATSING PODIUM MALDEGEM-KERMIS

 

Het college keurt de gebruiksovereenkomst met Triginta LandBV inz. het ter beschikking stellen van een terrein voor de organisatie van muziekconcerten tijdens Maldegem-Kermis 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

JV.9. ONDERHOUD BETONWEGEN 2021

 

Het college neemt kennis van de inventaris van betonvakken die zich in mindere staat bevinden.

Het college gaat akkoord met de selectie van betonvakken voor de opmaak van het aanbestedingsdossier voor het onderhoud van betonvakken voor dienstjaar 2021.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

GL.1. KUMA - ONDERWIJZEND PERSONEEL - SCHOOLJAAR 2021-2022 - DHR. PIET HOENS - VERLOF VERMINDERDE PRESTATIES 55+

 

Aan een voltijds vastbenoemd leerkracht in de gemeentelijke kunstacademie, wordt een  verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar toegestaan aan onze gemeentelijk kunstacademie, m.n. voor een opdracht van 6/20u. in de hogere graad, dit vanaf 1 september 2021.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

GL.2. KUMA - ONDERWIJZEND PERSONEEL - SCHOOLJAAR 2021-2022 - MEVR. GREET MASSELUS - VERLOF TIJDELIJK ANDERE OPDRACHT

 

Aan een voltijds vastbenoemd leerkracht aan onze gemeentelijke Kunstacademie, wordt een verlof tijdelijke andere opdracht toegestaan voor een deel van haar opdracht in de KuMa waarin zij vast benoemd is, t.t.z. 2u. beeldatellier in de 1ste/2de/3de graad van onze KuMa, dit van 1 september 2021 tot het einde van haar vervangingopdracht in onze Kuma en uiterlijk tot en met 30 juni 2022.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

GL.3. KUMA - ONDERWIJZEND PERSONEEL - SCHOOLJAAR 2021-2022 -DHR. BRECHT VERFAILLIE - VERLOF TIJDELIJKE ANDERE OPDRACHT - AFWEZIGHEID VOOR VERMINDERDE PRESTATIES

 

Aan een, deeltijds vastbenoemd leerkracht aan onze gemeentelijke Kunstacademie, wordt een verlof tijdelijke andere opdracht toegestaan voor een deel van zijn opdracht in de KuMa waarin hij vast benoemd is, t.t.z. 2u. beeldatellier in de 1ste/2de/3de graad van onze KuMa, dit van 1 september 2021 tot het einde van zijn vervangingopdracht in onze Kuma en uiterlijk tot en met 30 juni 2022.

 

Ook wordt aan deze leerkracht een afwezigheid voor verminderde prestatie voor 2/22uur toegestaan, dit van 1 september 2021 tot uiterlijk 30 juni 2022.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

GL.4. KUMA - ONDERWIJZEND PERSONEEL - SCHOOLJAAR 2021-2022 - MEVR. LOT BALBAERT - BENOEMING IN VAST DIENSTVERBAND

 

Een leerkracht wordt benoemd in vast dienstverband met ingang van 1 juli 2021 of vanaf de eerst mogelijk benoemingsdatum, met een opdracht van 2u. per week leerkracht Beeldatelier aan onze gemeentelijke Kunstacademie KuMa.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

GL.5. KUMA - ONDERWIJZEND PERSONEEL - SCHOOLJAAR 2021-2022 - DHR. BRECHT VERFAILLIE - BENOEMING IN VAST DIENSTVERBAND.

 

Een leerkracht van onze Kuma wordt benoemd in vast dienstverband met ingang van 1 juli 2021 of vanaf de eerst mogelijke ingangsdatum, met een opdracht van 6u per week.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

GL.6. KUMA - ONDERWIJZEND PERSONEEL - SCHOOLJAAR 2021-2022 - TIJDELIJKE AANSTLLINGEN - DHR. BRECHT VERFAILLIE - AANSTELLING TER VERVANGING

 

Een leerkracht wordt, ter vervanging, met VVP55+ aangesteld door het gemeentebestuur van Maldegem. Dit vanaf 1 september 2021 tot het einde van de afwezigheid van de leerkracht en uiterlijk tot 30 juni 2022. De leerkracht wordt aangesteld als tijdelijk leraar in een gesubsidieerd, niet-vacant ambt met een prestatie van 2 uur/week specifiek artistiek atelier schilderkunst in de 4de graad van onze gemeentelijke Kunstacademie.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

GL.7. KUMA - ONDERWIJZEND PERSONEEL - SCHOOLJAAR 2021-2022 - TIJDELIJKE AANSTELLINGEN - MEVR. GREET MASSELUS - AANSTELLING TVV  PH

 

Een leerkracht aan onze Kuma, wordt, ter vervanging van een leerkracht afwezig wegens VVP55+, door het gemeentebestuur van Maldegem, vanaf 1 september2021 tot het einde van de afwezigheid van de leerkracht en uiterlijk tot 30 juni 2022 aangesteld als tijdelijk lerares in een gesubsidieerd, niet-vacant ambt met een prestatie van 2 uur/week specifiek artistiek atelier schilderkunst in de 4de graad van onze gemeentelijke Kunstacademie.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

GL.8. KUMA - ONDERWIJZEND PERSONEEL - SCHOOLJAAR 2021-2022 - TIJDELIJKE AANSTELLINGEN & AANSTELLINGEN TER VERVANGING - MEVR. LOT BALBAEERT - AANSTELLING TVV DHR. BV

 

Een leerkracht van onze Kuma wordt door het gemeentebestuur van Maldegem, vanaf 1 september 2021 tot uiterlijk 30 juni 2022 aangesteld als lerares beeldatelier in de 1ste en 2de graad van onze gemeentelijke KuMa, met een opdracht van 1/22u. per week in een gesubsidieerd, vacant ambt; en met een opdracht van 2/22u in een gesubsidieerd niet-vacant ambt (tvv een leerkracht met  AVP) aan onze gemeentelijke Kunstacademie.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

GL.9. KUMA - ONDERWIJZEND PERSONEEL - SCHOOLJAAR 2021-2022 - AANSTELLING (NIET-GESUBSIDIEERD) - MEVR. LOT BALBAERT

 

Een leerkracht wordt door het Gemeentebestuur van Maldegem met ingang van 1 september 2021 tot 30 juni 2022 tijdelijk aangesteld aan onze gemeentelijke Kunstacademie lerares Beeldatelier in de 1ste en 2de graad met een opdracht van 3/22u in een niet-gesubsidieerde betrekking.

Deze aanstelling gebeurt onder voorwaarde dat de gemeenteraad van Maldegem in de volgende zitting de ter beschikking stelling aan de KuMa van de nodige niet-gesubsidieerde uren goedkeurt.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

GL.10. KUMA - ONDERWIJZEND PERSONEEL - SCHOOLJAAR 2021-2022 - TIJDELIJKE AANSTELLINGEN - AANSTELLINGEN TER VERVANGING - MEVR. RUTH DE JAEGER

 

Een leerkracht wordt door het gemeentebestuur van Maldegem, vanaf 1 september 2021 tot uiterlijk 30 juni 2022 aangesteld aan onze gemeentelijke Kunstacademie in volgende opdrachten:

- lerares beeldatelier in de 3de graad van onze gemeentelijke KuMa, met een opdracht van 2/22u per week in een gesubsidieerd, vacant ambt

- lerares beeldatelier in de 1ste, 2de en 3de graad van onze gemeentelijke KuMa, met een opdracht van telkens 2/22u per week in een gesubsidieerd, niet-vacant ambt ter vervanging van twee leerkrachten afwezig (beide met verlof tijdelijke andere opdracht)

- als lerares beeldatelier in de 1ste graad van onze gemeentelijke KuMa, met een opdracht van 4/22u per week in een gesubsidieerd, niet-vacant ambt ter vervanging van leerkracht afwezig (VVP 55+).

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

GL.11. KUMA - ONDERWIJZEND PERSONEEL - SCHOOLJAAR 2021-2022 - TIJDELIJKE AANSTELLINGEN (NIET-GESUBSIDIEERD) - MEVR. RUTH DE JAEGER

 

Een leerkracht wordt door het Gemeentebestuur van Maldegem, met ingang van 1 september 2021 tot 30 juni 2022 tijdelijk aangesteld aan onze gemeentelijke Kunstacademie, als lerares Beeldatelier in de 1ste en 2de graad met een opdracht van 2/22u in een niet-gesubsidieerde betrekking.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

GL.12. KUMA - ONDERWIJZEND PERSONEEL - SCHOOLJAAR 2021-2022 - TIJDELIJKE AANSTELLING - UREN ICT - MEVR. SILKE CATTEEUW

 

Een leerkracht wordt door het gemeentebestuur van Maldegem, vanaf 1 september 2021 tot uiterlijk 30 juni 2022 aangesteld als ICT-coördinator in een tijdelijk, gesubsidieerd, niet-vacant ambt van opsteller met een prestatie van 4/38 uur per week in onze gemeentelijke kunstacademie.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

GL.13. KUMA - ONDERWIJZEND PERSONEEL - SCHOOLJAAR 2021-2022 - TIJDELIJKE AANSTELLING - NIET-GESUBSIDIEERDE UREN - MEVR. SILKE CATTEEUW

 

Een leerkracht wordt door het Gemeentebestuur van Maldegem,  met ingang van 1 september 2021 tot 30 juni 2022 tijdelijk aangesteld aan onze gemeentelijke Kunstacademie, als lerares Beeldatelier in de 1ste en 2de graad met een opdracht van 6/22u in een niet-gesubsidieerde betrekking.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

GL.14. MULTIMOVEPAD

 

Het college gaat akkoord met de aanleg van een Multimovepad in het Sint-Annapark.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

MV.1. RAAMCONTRACT VOOR DE LEVERING VAN KANTOORBENODIGDHEDEN VOOR DE DUUR VAN MAXIMAAL 48 MAANDEN: GOEDKEURING GUNNING

 

De opdracht “Raamcontract voor de levering van kantoorbenodigdheden voor de duur van maximaal 48 maanden” wordt gegund aan Lyreco Belgium sa, Rue Du Fond Des Fourches 20, 4041 Vottem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

MV.2. GOEDKEUREN LIJSTEN BESTELBONNEN EN AANREKENINGEN

 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de lijsten van bestelbonnen 2021/241 en van aanrekeningen 2021/508 & 2021/509 van de Gemeente goed.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

MV.3. POLITIE GOEDKEUREN BESTELBONNEN EN AANREKENINGEN.

 

Het college keurt de mandatenlijst 2021/61 goed en de bestelbonlijst met de bestelbonnen 202100125 t/m 202100131 ligt voor ter kennisgeving.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021